YÖNETMELİK

21 Ekim 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30925

YÖNETMELİK

 

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ANNE VE BEBEK RUH SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ABRSM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesine bağlı olarak kurulan Üsküdar Üniversitesi Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ABRSM): Üsküdar Üniversitesi Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,  

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bireylerin ve toplumun şekillendiği dönem olan anne karnından ilk 3 yıla kadar geçen döneme odaklanarak bugünün anne ve bebekleri ile gelecek nesillerin ruh sağlığını korumak, iyileştirmek ve güçlendirmek.

b) Yaşamın temellerinin oluştuğu anneliğe hazırlık, gebelik, doğum sonrası dönem ve ilk 3 yaş bebeklik dönemini içeren süreçte hem anneyi hem de bebeğini, içinde bulunduğu biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel faktörler etrafında bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek.

c) Devlet kuruluşları (Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı; Türkiye Sağlık Enstitüleri Birliği (TUSEB), Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü, Bakırköy Kadın Ruh Sağlığı Merkezi; Marmara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi;  ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları (Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Ebeler Derneği, Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Birliği, Bebek Ruh Sağlığı Derneği, Çocuk-Ergen Psikiyatrisi Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Psikosomatik Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Neonataoloji Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, El Bebek Gül Bebek Derneği),  üniversiteler, belediyeler, anne-çocuk sağlığı merkezleri, okullar, rehberlik araştırma merkezleri, emniyet müdürlükleri ile ortaklıklar kurarak anne ve bebek ruh sağlığı konusunda  farkındalık yaratmak, koruma ve iyileştirmek için birlikte  planlama, proje oluşturmak ve faaliyete geçen projeleri sürdürmek.

ç) Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları, ebeler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları, yenidoğan uzmanları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, hemşireler, aile hekimleri, sosyologlar, sosyal-hizmet ve çocuk gelişim uzmanları, psikolojik danışmanlar, emniyet mensupları ile akademik, klinik ve sosyal bir iş birliği içinde çalışmak.

d) Anne ve bebek ruh sağlığı sorunlarına yaklaşırken, toplumda, sağlık çevrelerinde ve politika belirleyicilerde farkındalık oluşturmak, gebeliğe karar verme aşamasından ilk 3 yaşa kadar geçen süreçte etkili tüm faktörlerle ilgili koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmetlerine yönelmek.

e) Anne ve bebek ruh sağlığı sorunları olanların tedavi hizmetlerine ulaşımını sağlamak, tedavi merkezlerine yönlendirme sistemleri oluşturmak, yeterli düzeyde ve sayıda birimlerin oluşturulmasını teşvik etmek, birimlerin ve hizmet verecek ekibin nitelikli hale getirilmesi amacıyla eğitimler düzenlemek gibi sorunu çözmeye yönelik faaliyetler yapmak.

f) Üniversitenin AR-GE birimi ile iş birliği içinde, anne ve bebeklerine yönelik yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmaları incelemek, yapılmakta olan yerel, ulusal, global araştırmalardan/projelerden haberdar olmak, yürütülen projeleri izlemek, desteklemek ve iş birliği yapmak.

g) Anne ve bebek ruh sağlığı, global bağlamda genel özellikler içermekle beraber, etkili faktörler ve koruma ve tedavi yaklaşımlarının kültürler arası ve çok kültürlülük temelinde farklılıklar gösterebilirliğini gözeterek planlamalar yapmak, kültürümüze ve bu temelde ortaya çıkabilecek sorunlara özgü programlar oluşturmak.

ğ) Kadın olma, anne olma, baba olma, doğum, lohusalık kavramlarına yönelik olarak değişen toplumsal rol ve algılarla beraber gebelik sürecinde ve bebeğin bakımı konusunda değişen ihtiyaçlara yönelik kaynaklara ulaşılmasına ve destek sistemlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

h) Ülkemizin anne ve bebek ruh sağlığı alanında güncel ve öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek, bu amaçla bilimsel yayın ve araştırmalarla veriler toplamak ve bu veriler ışığında ihtiyaca yönelik çalışmalar yapmak.

ı) Anne-bebek bağlanması işlevsel bozulmasına dayalı sorunlar, ruhsal hastalıklar nedeniyle gelişim ve yaşam kalitesinin yitirilmesine dayalı sorunlar, ilişki ve iletişim sorunları hakkında rehberlik, eğitim ve destek hizmetlerini teorik ve uygulamalı çalışmalarla sunabilecek yeterliklere sahip perinatal ruh sağlığı çalışanları yetiştirmek.

i) Anne ve bebeklerin ruh sağlığını koruyucu hizmetler kapsamında anne ve babalara ve onların yakınlarına, annelerle yakın temasta olan meslek mensuplarına yönelik danışmanlık, eğitim ve destek hizmetleri sunmak.

j) Anne ve bebek ruh sağlığını içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve çevresel faktörler içinde değerlendiren bütüncül bir anlayışla; bir çocuk sahibi olma niyetinde olan birey ve çiftlerin, gebelikten önce koruyucu ruh sağlığı hakkında bilgilendirilmesi, annenin gebelik ve doğum sonrası dönemde gereken tedaviye ulaşabilmesi, ruh sağlığına yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ortak hedef ve çalışmalarıyla paralel, anne ve bebek ruh sağlığını güçlendirecek sosyal politikaları destekleyici çalışmalarda bulunmak, bu politikalara paralel stratejik eylem planları uygulamak ve/veya geliştirmek.

b) Anne ve bebek ruh sağlığını koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

c) Anne ve bebek sağlığı alanında çalışan sağlık çalışanlarına ve eğitimcilere yönelik eğitim programları sunmak.

ç) Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Farkındalık Kampanyası gibi ulusal boyutlu faaliyetler düzenlemek.

d) Ruhsal hastalığı olanlara yönelik gebelik planlaması ve takibi ile ilgili eğitim ve sertifika programları ve destek grupları organize etmek, belli gün ve saatlerde online veya telefon danışmanlığı hizmeti vermek.

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde araştırma, uygulama ve yayın çalışmaları gibi etkinliklerde bulunmak.

f) Merkez bünyesinde yapılan çalışmaları akademik yayın, eğitim, konferans, seminer, çalıştay yoluyla paylaşmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili profesyonel seminer, konferans, sempozyum gibi toplantılara katılmak ve benzer programları organize etmek.

ğ) Toplumda ruhsal hastalığı olan gebe kadınların fiziki, psikolojik ve sosyal sağlığını koruyucu proje, akademik araştırma, klinik uygulama çalışmaları yapmak; benzer çalışmaları yürütmek için gerekli kadroları yetiştirmek.

h) Anne ve bebek ruh sağlığının Türk kültürüne özgü yönlerini araştırma ve inceleme çalışmalarında bulunmak.

ı) Küresel sürecin ve medyanın, anne ve bebek ruh sağlığı üzerindeki etkilerini incelemek.

i) Anne ve bebek ruh sağlığını iyileştirici çalışmalarda kullanmak üzere ölçek, anket vb. değerlendirme araçları geliştirmek.

j) Kamuyu bilinçlendirecek yayın faaliyetleri yapmak, canlı programlar yanında, ilgili bireyler için gerektiğinde uzaktan eğitim gerçekleştirmek, bu amaçla internet sitesi kapsamında bilgi verici belgeler hazırlamak, soru ve cevap platformu sağlamak.

k) Merkez kapsamında Rektör ve/veya Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ya da Üsküdar Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınır.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ihtisas grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

e) Müdürün; Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek, Müdür tarafından belirlenen ve Rektörce görevlendirilen temsilcilerden oluşur. Kurul üyelerinin sayısı en fazla ondur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İhtisas grupları ve görevleri

MADDE 13 – (1) İhtisas gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Kurulu tarafından ilgili öğretim elemanlarının uzmanlık ve çalışma alanları esas alınarak belirlenir. Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek duyulduğu zaman ve sürede personel çalıştırılabilir. Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) İhtisas gruplarının görevi; Merkezin faaliyetlerindeki uzmanlık alanlarına göre projeleri gerçekleştirmektir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile projeler kapsamında hizmet alımı şeklinde yapılacak sözleşmelerle projelerde görev alacak elemanlar ve bu kapsamdaki burslardan yararlanacak kişilerce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.